Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834. Tionde samlingen. 1sta afdelningen: Expeditions-utskottets förslag till R:s St:s underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t m. m. jemte riksdags-beslutet. [1sta bandet]

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 132 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 128 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)