Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1850 och 1851. Första samlingen. 2dra afdelningen: Berättelse om hvad sig i rikets styrelse tilldragit, sedan nästföregående riksdag, jemte de af Kongl. Maj:t uppå riks-salen hållne tal samt Kongl. Maj:ts nådiga svar uppå de af rikets ständer gjorda underdåniga framställningar och förslag

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 103 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 18 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 306K)