Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1840. Andra samlingen. 1sta afdelningen: Samtlige landshöfdingarnes samt öfver-ståthållarens till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifne fem-års-berättelser. 2dra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 117 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 46 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.2 MB)