Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834. Andra samlingen. 2dra afdelningen: Samtlige landshöfdingarnes samt öfver-ståthållarens till Kongl. Maj:t i underdångihet afgifne fem-års-berättelser. 2dra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 129 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 216 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 81 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 33M)
Del 2 text i XML-format (storlek: 16M)
Del 3 text i XML-format (storlek: 6.7 MB)