Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834. Andra samlingen. 2dra afdelningen: Samtlige landshöfdingarnes samt öfver-ståthållarens till Kongl. Maj:t i underdångihet afgifne fem-års-berättelser. 1sta bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 136 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 167 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 167 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 34M)
Del 2 text i XML-format (storlek: 12M)
Del 3 text i XML-format (storlek: 12M)