Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1834. Första samlingen. 2dra afdelningen: Berättelse om hvad sig i rikets styrelse tilldragit, sedan nästföregående riksdag, jemte de af Kongl. Maj:t uppå riks-salen hållna tal samt Kongl. Maj:ts nådiga svar uppå de af rikets ständer gjorda underdåniga framställningar och förslag

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 245 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 7.3 MB)