Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1840. Andra samlingen. 2dra afdelningen: Samtlige landshöfdingarnes samt öfver-ståthållarens till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifne fem-års-berättelser. 1sta bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 120 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 49 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 3.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)