Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1840 och 1841. Tionde samlingen. 1sta afdelningen. Expeditions-utskottets förslag till R:s St:s underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t m. m. jemte riksdags-beslutet. 2dra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 110 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 63 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 7.3 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.4 MB)