Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1853 och 1854. Första samlingen. 2dra afdelningen: Berättelse om hvad sig i rikets styrelse tilldragit, sedan nästföregående riksdag, jemte de af Kongl. Maj:t uppå riks-salen hållne tal samt Kongl. Maj:ts nådiga svar uppå de af rikets ständer gjorda underdåniga framställningar och förslag

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 86 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)